MineHub.cz Pravidla

verze: 61, poslední změna: 08. 07. 2024 17:40:56, informace

Hlava I. - Definice

§ 1 - Účastníci

 1. Provozovatel je Martin Pecl (IČ: 09065008) se sídlem Šlovice 60, 321 00 Plzeň zapsaný u ŽÚ města Plzeň.
 2. Hráč nebo také uživatel je kdokoliv užívající služby (§ 2 odst. 1).
 3. MineHub nebo MineHub.cz je souhrnné označení pro provozovatele, a-team a všechny služby poskytované provozovatelem. V některém kontextu může tato značka zastupovat provozovatele.
 4. Admin tým, admin team, a-team nebo AT je skupina osob, které se podílí na správě služeb (§ 2 odst. 1) a na jejich moderaci. Aktuální výčet členů a-teamu je k nalezení na stránce Admin team.
 5. Vedení je podmnožina a-teamu, která zahrnuje všechny uživatele s rankem Manager (charvyCZ, Luky727, MenorMyn) a některé uživatele s rankem Developer (savesCZ, CoolFido, quijibo11CZE, tox1que). Jedná se o nejvyšší rozhodovací orgán MineHubu.
 6. Vyšší a-team je podmnožina a-teamu, která zahrnuje členy vedení a všechny uživatele s rankem Admin a všechny uživatele s rankem Moderátor.
 7. Nižší a-team je podmnožina a-teamu, která zahrnuje všechny uživatele s ranky zk. Helper, Helper, Helper+, Helper++, Builder, Builder+, Builder++, Developer (který není členem vedení).
 8. Eventeři jsou uživatelé s rankem Eventer. Eventeři nejsou součástí a-teamu.

§ 2 - Služby

 1. Služby jsou níže uvedené služby a ty služby, které jsou poskytovány provozovatelem nebo spravovány a-teamem. Služby jsou vázány těmito Pravidly.
 2. Server, Hra je služba Minecraft Server poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na adresách "mc.minehub.cz" a "play.minehub.cz".
 3. Web je webová aplikace poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese "https://minehub.cz".
 4. Shop je webová aplikace poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet přístupná na webové adrese "https://shop.minehub.cz".
 5. Discord, Discord server, DC je server na komunikační platformě Discord na veřejné síti Internet přístupná pod zvacím odkazem "https://discord.minehub.cz".
 6. TeamSpeak, TeamSpeak server, TeamSpeak 3, TeamSpeak 3 server, TS, TS3 je služba TeamSpeak 3 Server poskytovaná provozovatelem na veřejné síti Internet pod doménovým jménem "ts3.minehub.cz".

§ 3 - Tresty

 1. Ban, IP ban jsou formy trestu, které spočívají v odepření přístupu uživateli k službám. Ban může, ale nemusí být časově omezený.
 2. Jail je forma trestu na serveru, která spočívá v odepření některých funkcí hry na stanovenou dobu. Tato doba se odečítá pokaždé, když hráč aktivně tráví čas na serveru, kde trest obdržel. Po vypršení této doby jsou hráči opět práva navrácena.
 3. Kick, vyhození je forma trestu, která spočívá ve vynuceném odpojení hráče z dané služby.
 4. Mute, umlčení, Discord pauza je forma trestu, která omezuje možnost hráče odesílat zprávy na vybrané komunikační kanály dané služby. Discord pauza jako trest bývá typicky udělena hráči na základě automatizovaného systému filtrování zpráv AutoMod.
 5. Warn, varování je trest, který varuje hráče o jeho jednání, které je proti pravidlům. Při dosažení počtu 3 varování dojde k vyhození hráče a při dosažení počtu 4 varování dojde k zabanování hráče na 12 hodin. K resetu počtu varování dochází při restartu BungeeCordu.
 6. Discord role InfoChannelOnly (id 816049214077009970) je forma trestu, která hráči na Discordu dovoluje přístup pouze do kanálů z kategorie Informace (id 673312636120727594). Je udělována hráčům při opakované recidivě a udělení trestu je možné jen v souladu s § 17 odst. 7.
 7. Discord role Podpora Ban (id 852223077419974707) je forma trestu, která hráči na Discordu zakazuje přístup ke kanálu #tickety (id 747897838511587348), tudíž brání v založení Discord ticketu. Hráč je stále opravněn využít pro komunikaci např. e-mailovou adresu dle § 18 odst. 1. Je udělována hráčům při opakovaném zneužívání funkce a udělení trestu je možné jen v souladu s § 17 odst. 7.
 8. Discord role Nápady Ban (id 852223268118855680) je forma trestu, která hráči na Discordu omezuje právo psát do kanálu #nápady (id 705396261951504412). Hráč tak může nápady jen číst a nebo pro ně či proti nim hlasovat. Je udělována hráčům při opakovaném zneužívání funkce a udělení trestu je možné jen v souladu s § 17 odst. 7.
 9. Discord role Chálky Ban (id 968937679960047636) je forma trestu, která hráči na Discordu omezuje právo zobrazovat si kanál #chálky (id 968937135245783080) a právo psát do něj. Je udělována hráčům při opakovaném zneužívání kanálu a udělení trestu je možné jen v souladu s § 17 odst. 7.
 10. Pokuta je forma trestu na Serveru, která spočívá v odnětí procentuálního podílu z dollarového účtu hráče v rozmezí od 10 % do 50 % včetně.

§ 4 - Herní prvky

 1. Item je herní předmět.
 2. MineHub item je herní předmět se speciální hodnotou, případně speciálními funkcemi. MineHub item je identifikován tím, že jeho lore zahrnuje "MineHub.cz".
 3. PvP, PvP zóna je takové nastavení / takové místo, které umožňuje hráčům si vzájemně udělovat poškození / umožňuje hráčům jiného hráče zabít.
 4. Mineworld je herní svět, který je určen k těžbě materiálů hráči. V nepravidelných intervalech je tento svět resetován.
 5. Platební cedulky jsou cedulky, které umožňují zaplatit nějakou měnu, konkrétně RedSwitch, QuickShop a ChestShop.
 6. Residence je nástroj k ochraně majetku a staveb hráče.

§ 5 - Hráčské zastupitelstvo a volby

 1. Hráčské zastupitelstvo, zastupitelstvo je nezávislý orgán tvořený až třemi zvolenými hráči.
 2. (Hráčský) zastupitel, člen (hráčského) zastupitelstva je hráč, který momentálně vykonává funkci v hráčském zastupitelstvu.

§ 6 - Ostatní

 1. Rank, balíček je hodnost, ze které vyplývají oprávnění daného uživatele, případně jeho postavení v rámci a-teamu. Rank je viditelný především na serveru v přehledu aktuálně připojených hráčů (klávesa TAB), v herním chatu, na Discord serveru, na TeamSpeak serveru, webu...
 2. NFSW, NSFW obsah, tzv. "not safe for work" obsah je takový, který je nevhodný pro mladistvé, např. zahrnuje nahotu, násilí, pornografický nebo jinak explicitní obsah.
 3. AFK nebo AFKing (away from keyboard) je stav, při kterém hráč není aktivně přítomen ve hře.
 4. Jako automat nebo herní automat se považuje takové zařízení, do kterého musí hráč vsadit předmět nebo měnu (dolary, HubCoiny, SuperKlíče...) za pomocí platebních cedulek (§ 4 odst. 5) s tím, že se mu vklad nemusí vrátit, či může vrátit s vyšší hodnotou, než je hodnota původního vkladu.
 5. Bezpodmínečná výzva je institut, který umožňuje členovi a-teamu hráči udělit příkaz, u kterého je nutné, aby neprodleně nabyl účinnosti. Takováto výzva vždy musí začínat „Vyzývám tě“ nebo „{oslovení}, vyzývám tě“, přičemž následuje příkaz. Rozsah účinnosti bezpodmínečné výzvy se vztahuje jen na služby MineHubu. Viz také § 7 odst. 11 a § 7 odst. 12.

Hlava II. - Hráči a služby

§ 7 - Práva, povinnosti a omezení hráčů

 1. V souladu se zásadou legální licence hráč může beztrestně činit vše, co není pravidly zakázáno. Výjimkou je jednání in fraudem legis. Hráč je povinen jednat výhradně v souladu s pravidly.
 2. Pokud není hráč zatížen banem, má právo užívat služeb.
 3. V případě udělení trestu má hráč právo se odvolat vůči tomu, kdo mu trest udělil a nebo k vyššímu orgánu a-teamu. Verdikt nejvyššího orgánu a-teamu (vedení) je považován za konečný.
 4. V případě, že hráč objeví systémovou/bezpečnostní chybu (např. způsob, jakým lze duplikovat herní předměty nebo herní měnu) je povinen tuto chybu neprodleně nahlásit a-teamu. Preferovaný způsob je založení ticketu na Discordu. Hráči je dovoleno v přípustné míře chybu otestovat, aby mohl při nahlášení chyby podat relevantní informace, nicméně to pouze v případě, že tímto jednáním pozitivně ani negativně neovlivní sebe, jiné hráče a provoz služeb (§ 8 odst. 1).
 5. Hráči je zakázáno se vydávat za jiného hráče nebo za člena a-teamu.
 6. Hráči je zakázán podvod nebo pokus o něj.
 7. Hráči je zakázáno uplácet jiné hráče nebo jim vyhrožovat.
 8. Hráči není dovoleno jakýmkoliv způsobem zveřejňovat nebo sdělovat tajné informace týkající se zejména osobních údajů jiných hráčů, připravovaných novinek nebo systémových/bezpečnostních chyb. V případě zjištění takovýchto informací je povinen zachovat mlčenlivost.
 9. Hráč, který je subjektem osobních údajů utajovaných dle § 7 odst. 8 může jiného hráče zprostit mlčenlivosti.
 10. Hráči je zakázáno vytěžování informací od členů a-teamu, jenž jsou interního charakteru (např. užité fonty na herním serveru, použité pluginy atd.). Pravidlo se nevztahuje na dotazy obecného rázu, jako např. „Máte na serveru vlastní pluginy dělané na míru?“.
 11. Pokud člen a-teamu hráči podá bezpodmínečnou výzvu (§ 6 odst. 5), je hráč povinen se neprodleně výzvě podrobit a příkaz uposlechnout.
 12. Pokud se hráč, kterému byla podána bezpodmínečná výzva (§ 6 odst. 5) domnívá, že tato výzva byla v rozporu s Pravidly a jejich výkladem a nebo že nechránila oprávněný zájem provozovatele nebo a-teamu, má právo zpětně právoplatnost této výzvy rozporovat v ticketu s vedením, typ „Stížnost na člena admin týmu“. V případě neprokázání náležitého účelu dané výzvy členem a-teamu, který ji uvalil, bude tento člen a-teamu trestán a případně dle uvážení vyššího a-teamu bude dotčený hráč kompenzován.
 13. Hráči je zakázáno bezdůvodné obohacení, tj. obohacení se na úkor druhého hráče bez spravedlivého důvodu (např. omyl na straně ochuzeného). V případě, kdy k bezdůvodnému obohacení dojde, je obohacený hráč povinen ochuzenému hráči vrátit to, o co se bezdůvodně obohatil.

§ 8 - Užívání služeb

 1. Hráči je zakázáno jednat tak, že by mohl poškodit provozovatele, jim poskytované služby nebo značku MineHub.
 2. Hráči je dovoleno vlastnit a užívat právě jeden herní účet. Jednu IP adresu smí používat více hráčů, každý z vlastního účtu. Dojde-li k porušení pravidel kterýmkoliv z těchto účtů, může na ně být pohlíženo jako na více účtů vlastněných jedním hráčem (tzv. multiaccount). Hráčům přísluší prokázat opak.
 3. Hráči je zakázáno obcházet tresty. Za obcházení trestu se považuje takové jednání, které je v rozporu s účelem či výkonem trestu, nebo jej jinak maří (zejména, ale ne výhradně využívání jiného herního účtu /v rozporu s § 8 odst. 2/ nebo znemožnění identifikace hráče, např. tunelováním za účelem změny zdrojové IP adresy /v rozporu s § 8 odst. 6/).
 4. Hráči je zakázáno používat pro přístup ke službám jakékoliv prostředky (modifikace - softwareové nebo i hardwareové, alternativní klienty, zatěžování a přelepování perfierií, úprava nastavení periferií tak, aby jednaly odlišným způsobem než perfierie běžné, minimapa, BetterDiscord apod.), které jej zvýhodňují oproti ostatním hráčům, výjma těchto:

  1. Minecraft herní modifikace OptiFine,
  2. Minecraft herní modifikace ReplayMod po předchozí domluvě s a-teamem,
   1. Minecraft herní modifikace umožňující schopnost togglesneak nebo togglesprint,
   2. Minecraft herní modifikace Litematica, přičemž je povoleno jej používat pouze na vlastní stavby nebo na stavby, jejichž autor použití módu jeho uživateli informovaně schválil,
   3. modifikace herní modifikace Litematica: malilib,
   4. Minecraft herní klient LabyMod,
   5. Minecraft herní klient Lunar Client,
   6. Minecraft herní klient TLauncher,
   7. Minecraft herní klient Badlion Client,
   8. Minecraft herní klient Feather Client,
   9. vlastnost low fire, která je dána resourcepackem, který jiným způsobem hráče nezvýhodňuje.

  Uvedené klienty nesmí mít aktivní funkci, která by hráče přímo zvýhodňovala (X-ray resourcepack, minimapa, blocky/láva/voda bez textury, aj.). Pokud si hráč není jistý, ohledně toho, zda smí být dané funkce používané může se zeptat členů Admin-Teamu na komunikačních platformách serveru.

 5. Hráč je povinen si veškeré své přístupové a herní účty zabezpečit silnými (netriviálními) hesly (případně jinými metodami), aby minimalizoval riziko odcizení účtu. Hráč musí předcházet kompromitaci (např. odcizení) hesla.
 6. Hráči není dovoleno pro přístup k službám využívat IP tunelování, VPN, proxy a obdobné nástroje, které by mohly znemožnit identifikaci hráče na základě jeho skutečné IP adresy až na výjimky, které může individuálně udělit a-team (na žádost v ticketu na Discordu).
 7. Hráči je zakázáno se připojovat za cizí účty (v rozporu s § 8 odst. 2) nebo pokoušet se získat přístup k cizímu účtu (např. pokusem o prolomení hesla).

§ 9 - Chování ve hře

 1. Hráči je zakázána krádež nebo pokus o ni.
 2. Hráči je zakázáno poškozovat herní světy serveru (včetně Mineworldu, kde je však dovoleno těžení za účelem zisku surovin). Za poškozování světa je považováno zejména, ale ne výhradně: rozlévání kapalin na povrchu světa; budování staveb, které architektonickohistoricky nezapadají do daného prostředí, např. stavba sloupů z odpadního materiálu (cobblestone, dirt, sand, ...).
 3. Ve světě The End je hráči zakázáno poškozovat spawn v okruhu 15 blocků (prostředí, kam je hráč teleportován po připojení do světa The End).
 4. Hráči je zakázáno kopírovat a psát systémové zprávy do chatu nebo se je pokoušet napodobovat. Za systémové zprávy se požadují veškeré zprávy, které neodeslali hráči.
 5. Hráči je zakázáno zbytečně nadužívat report systém (příkaz /report) např. nahlašováním stejného hráče za stejný domnělý přečin opakovaně.
 6. Hráči je zakázáno pořádat nebo propagovat eventy o výhry, kterými hráč nedisponuje nebo je není schopen vyplatit případným výhercům eventu.
 7. Pořadatel eventu nesmí omezit žádnému hráči možnost se účastnit eventu stejným způsobem, jako ostatní hráči. Taktéž nesmí žádnému hráči odmítnout předat výhru. Od pořadatelů eventu se očekává maximálně férové jednání.
 8. Hráči je zakázáno nabádat hráče k posílání peněz pomocí příkazu /pay <nick> <částka> -confirmed (klasifikováno jako § 7 odst. 6).
 9. Tzv. AFK metody (postupy, které dovolují hráči zůstat po delší dobu připojen k serveru bez aktivního hraní) hráči nejsou zakázány, pokud se nejedná o zneužití bugu (zejména, ale ne výhradně: držení tlačítka myši a její odpojení od počítače, držení tlačítka myši a stisk F3 + T a další obdobné triky) nebo software/hardware (zejména, ale ne výhradně: autoclicker, těžítko na tlačítku myši, přelepení tlačítka myši páskou). V ostatních případech ano. Hráči je AFKing dovolen v rámci aktivního otevřeného okna Minecraftu.
 10. Hráči je zakázáno stavět či provozovat automatickou farmu (zařízení, které užívá ke sklizni redstone) o šířce nebo hloubce větší než 256 bloků. Výškový limit není omezen.
 11. Při podezření na nedovolený AFKing (v rozporu s pravidlem § 9 odst. 9) je člen a-teamu oprávněn zprávou ověřit, zda je hráč přítomen a schopen způsobile odpovědět (tedy se nedopouští nedovoleného AFKingu). Hráč podezřelý z nedovoleného AFKingu je povinen na tuto zprávu odpovědět do 30 sekund, jinak může být trestán za porušení zmiňovaného pravidla. Další možností ověření je teleportace podezřelého hráče členem a-teamu na jinou pozici, přičemž pokud hráč na teleportaci nezareaguje (např. pokračuje v těžení bloku), bude potrestán za nedovolený AFKing.
 12. Hráči je zakázáno na spawnu prutování, nebo využívání efektu itemu flusačka. Současně je zakázáno používat jej nebo obdobné prostředky ke kažení parkouru.
 13. Hráči je zakázáno používat autoclicker, nebo obdobné prostředky, které by mohly být považovány za ekvivalentní autoclickeru (např. bindování akce kliknutí levým myši v Minecraftu na jiný vstup, než je levé tlačítko myši).
 14. Hráči je zakázáno používat jakékoliv exploze na serveru OneBlock k ničení svého blocku.

§ 10 - Komunikace

 1. Hráč je povinen se na komunikačních kanálech služeb vyjadřovat slušně a zdržet se projevů nenávisti (rasismus, homofobie, transfobie aj.) a propagace nenávistných ideologií (nacismus, fašismus aj.). Je zakázáno vulgární chování vůči ostatním hráčům.
 2. Hráči je zakázáno propagovat konkurenční herní portály. Za takovouto propagaci (tzv. reklamu) je považováno zejména, ale ne výlučně: název, IP adresa, doménové jméno Minecraft Serveru nebo TeamSpeak 3 Serveru; webová adresa; Discord pozvánka; odkaz na profil na sociálních sítích.
 3. Hráči je dovoleno na Discordu libovolně reagovat na zprávy ostatních hráčů a zasílat zprávy libovolného obsahu neporušujícího pravidla. Zakázané jsou reakce a zprávy obsahující NSFW obsah. Zprávy v rozporu s pravidly a reakce obsahující NSFW obsah jsou členové a-teamu oprávněni odstraňovat, jiné pouze ve zvláště výjimečném případě.
 4. Hráči je zakázáno nepřiměřeně frekventované zasílání zpráv či zahlcovat chat (spamming, flooding).
 5. Pod zahlcování chatu také spadá přidávání reakcí na velké množství zpráv (zejméně, ale ne výhradně konsekutivních v rámci jednoho kanálu) za účelem ztížení čitelnosti obsahu kanálu. Hráč bude před udělením případného trestu varován a vyzván k objasnění situace.
 6. Hráči je zakázáno na komunikačních kanálech hovořit o drogách, které jsou nelegální v České a Slovenské republice v mezích určených zákonem. Zakázáno je tak např. komunikovat o tom, kde lze drogy koupit nebo dokonce domlouvat obchody. Oproti tomu např. pojmenování herního itemu podle drogy toto pravidlo nezakazuje.
 7. Hráči je zakázáno kontaktovat jiného hráče za účelem navázání sexuálního nebo romantického vztahu či za účelem získání jeho citlivých údajů.
 8. Text bossbar reklamy nesmí obsahovat vulgarismy.
 9. Hráčům je zakázáno propagovat politické strany nebo politické kandidáty. Výjimku tvoří předvolební debaty, během kterých uživatelé mohou diskutovat o politických otázkách, stranách a kandidátech, ale výhradně v souladu s § 10 odst. 1 a současně tímto jednáním nesmí ovlivňovat ty hráče, kteří se diskuze neúčastní.
 10. Za reklamu ve smyslu § 10 odst. 2 je považována také jakákoliv propagace Discord serveru, který není z tohoto omezení vyloučen výjimkou udělenou vyšším a-teamem. Seznam takovýchto serverů je k nalezení na MineHub.cz Discord serveru v kanále #pravidla (id: 673444062757388301).
 11. Chatový asistent řízený umělou inteligencí (v herním chatu vystupuje pod přezdívkou „AIDA“) neposkytuje výklad pravidel. Odpovědi na dotazy, které AIDA podává, nelze považovat za závazné nebo správné. Pokud se hráč bude řídit pokyny AIDY a v důsledku toho utrpí škodu, nebude mu poskytnuta žádná náhrada.

§ 11 - PVP

 1. Pokud hráč chce vyzvat jiného hráče k teleportaci na místo, kde je povoleno PvP, musí jej před výzvou na tuto skutečnost upozornit.
 2. Pokud se k hráči (nebo poblíž něj) teleportuje druhý hráč, je oběma hráčům zakázáno na sebe zaútočit nebo se pokusit jeden druhého či vzájemně zabít po dobu ~20 sekund. Taktéž teleportace hráče nebo k hráči za účelem zabití jej je považováno za tpakill.
 3. Zabití za nedodržení pravidla § 11 odst. 2 se považuje za tzv. tpakill a je trestné.
 4. Pokud hráč po napadení druhým hráčem za nedodržení pravidla § 11 odst. 2 zabrání zabití (např. teleportací), je čin spáchaný útočícím hráčem považován za pokus o tpakill, který je trestný.
 5. Po teleportaci na warp nether nebo warp end hráč nesmí být minimálně po dobu 20 sekund napaden nebo zabit. Takový útok je považován za pokus o tpakill nebo tpakill (§ 11 odst. 2).
 6. Je zakázáno (např. pomocí prutu) přesouvat hráče do PvP zóny. Tento akt je klasifikován jako pokus o tpakill.
 7. Ve světě The End je hráči zakázáno jakkoliv útočit na jiné hráče nebo je zabíjet (např. rozlévání lávy, lektvary).

§ 12 - Minihry a EventServer

 1. Při hraní miniher nebo účasti na eventu na EventServeru je hráči zakázána spolupráce s jinými týmy nebo zvýhodňování hráčů z jiného týmu oproti ostatním.
 2. Na všech minihrách je zakázáno v krátkém časovém úseku opakovaně zabíjet hráče na místě, kde se spawnují (tzv. spawnkilling).
 3. Hráčům je zakázáno kazit spoluhráčům hraní miniher. Konkrétně je zakázáno:

  • opakovaně se odpojit v období odpočtu do začátku spuštění minihry z čekacího lobby tak, že tím hráč způsobí přerušení tohoto odpočtu. Taktéž je zakázáno k tomuto jednání jiné hráče vybízet.

  • se skrývat (bez získávání dalšího postupu např. craftěním/enchantováním/vařením itemů) ve finální fázi minihry s efektem zbytečného prodlužování hry před jejím koncem.

Hlava III. - Warpy a residence

§ 13 - Residenční právo

 1. Hráč má právo si vytvořit residence sloužící k ochraně jeho staveb. Počet a rozměry residencí se odvíjí od jeho ranku. Základní balíček hráče zahrnuje maximální počet deseti residencí o rozměrech 150 x 150 x 383 bloků. V rámci hráčovy residence neplatí pravidlo § 9 odst. 2.
 2. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než měsíc, jeho prázdné residence budou na požádání jiného hráče smazány.
 3. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než jeden rok, jeho residence budou na požádání jiného hráče resetovány a smazány.
 4. Hráči je zakázáno vytvořit residenci v blízkosti jiné residence, pokud s tím majitel této residence v době vytvoření nové residence nesouhlasí.
 5. Hráči je zakázáno přemisťovat moby v residenci (zejména, ale ne výhradně lanem, jídlem, postrkováním), pokud s tím majitel residence nesouhlasí.
 6. Vesničani v residenci patří majiteli residence.
 7. Jeden hráč může vlastnit nejvýše 32 vesničanů v rámci celého serveru.
 8. V případě vykázání hráče z residence jejím majitelem je hráč povinen residenci neprodleně opustit a současně se zdržet jakýchkoliv pokusů o opětovný návrat do dané residence.

§ 14 - Warpy

 1. Hráči je zakázáno vytvářet warpy se jménem jiného hráče, pokud s tím tento hráč nesouhlasí.
 2. Hráči je zakázáno vytvářet warpy s vulgárními názvy.
 3. Hráči je zakázáno vytvářet warpy za účelem zabití jiného hráče (tzv. killwarpy).
 4. Pokud je hráč na serveru neaktivní déle než měsíc, jeho nevyužívané warpy budou na požádání jiného hráče smazány.
 5. Hráč nesmí vlastnit warp, který se nachází v PvP zóně.

Hlava IV. - Obchodování

§ 15 - Herní automaty

 1. Hráč musí u automatu viditelně uvádět šanci na výhru (nehledě na to jaká tato šance je) na cedulce. Tato cedulka s šancí musí být viditelná pro hráče ze všech stran, kromě strany, kde se vyskytuje redstone (resp. část obvodu, jenž zajišťuje fungování automatu). Taktéž musí být zřejmé, co je výhrou.
 2. Šance musí být zapsaná jako A:B, kde A je počet výherních polí a B je počet polí, kde výhra není. Příklad: Dropper s výhrou v jednom poli a itemem stone v ostatních polích - šance je 1:8.
 3. U automatu musí být redstone comparator nebo redstone lampa (v případě, že je lampa viditelná, nemusí být viditelný redstone comparator). Tyto dva bloky slouží k indikaci dostupnosti výhry (musí reflektovat, zda se výhra nachází v automatu a je možné ji získat).
 4. Výhra automatu musí být viditelně zobrazena v nejkratší možné vzdálenosti od automatu, například v item frame nebo na cedulce, nejvýše však 2 bloky od automatu.
 5. Hráči je zakázáno provozovat automaty bez výher nebo automaty, u kterých není možné zobrazenou výhru získat.
 6. V případě, že je výhra herní měna (dolary, HubCoiny, SuperKlíče...), je majitel automatu povinen mít u sebe výherní obnos po celou dobu provozu automatu (tak, aby jej byl schopen případnému výherci okamžitě vyplatit).
 7. Výhra ve formě herní měny se do automatu umisťuje výhradně jako knížka, která svým obsahem výherci zajišťuje právo na vyplacení dané herní měny. Za účelem prevence podvodu s kopírováním knížek tato knížka musí být typu "Copy of Original". Autorem těchto knížek musí být majitel automatu.
 8. Je zakázáno mít jako výhry itemy, které je zakázáno prodávat, zejména dle § 16 odst. 2 a § 16 odst. 3.

§ 16 - Další

 1. Hráči je zakázáno obchodovat nebo nabízet obchod s měnami nebo předměty mimo MineHub (např. PayPal transakce, PaySafeCard kódy, bankovní převod, reálné předměty, herní předměty v jiných hrách atd.).
 2. Hráči je zakázáno prodávat předměty, které by jiní hráči mohli chybně považovat za MineHub itemy (§ 4 odst. 2), např. běžný item s názvem MineHub itemu.
 3. Hráči je zakázáno prodávat nedutou wither skeleton hlavu, pokud řádně a jednoznačně neuvede fakt, že se jedná pouze o dekorační předmět, nikoliv o předmět pro crafting beaconu (taková hlava je dutá).
 4. V systému aukcí (příkaz /ah) je hráči zakázáno prodávat itemy za účelem propagace vlastního warpu nebo obchodu nebo itemy s názvy obsahujícími vulgarismy. Jedná se např. o itemy s názvy odpovídajícími názvu propagovaného místa.
 5. Je zakázáno hráče navádět k provádění nákupů platebními cedulkami (§ 4 odst. 5), které nejsou čitelné a není proto zřejmé, že hráč provede transakci.
 6. Hráči je zakázáno umisťovat platební cedulky (§ 4 odst. 5) tak, že je možné, že je jiný hráč při teleportování na warp neúmyslně zaktivuje.
 7. Hráči je zakázáno prodávat spawnovací vajíčka takových mobů, které nelze spawnout.
 8. Člen admin-teamu nemůže hráči potvrdit korektnost obchodu, kasina nebo herního automatu cedulkou, knížkou, ani žádným obdobným prostředkem.
 9. Každá provozovna hráčského obchodu musí mít zakázané PvP.

Hlava V. - Tresty

§ 17 - Procesní trestní právo

 1. Každý trest musí být následkem porušení pravidel a důvod trestu musí být zřetelný a objektivně obhájitelný.
 2. V případě nejasnosti okolností udělení trestu z pohledu hráče nebo nedostatku jiných informací ohledně trestu má hráč právo na vysvětlení od člena a-teamu, který mu trest udělil (preferovaně pomocí Discord ticketů).
 3. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči ban s důvodem, který není explicitně uveden v pravidlech.
 4. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči takzvaný "NoUB ban", který je permanentní a víceméně bez možnosti odbanování.
 5. Ve výjimečných a zvláště závažných případech je možné udělit hráči takzvaný "komunitní ban", který hráči zakazuje přístup ke všem službám.
 6. Pro udělení trestů uvedených v § 17 odst. 3, § 17 odst. 4 a § 17 odst. 5 musí dojít ke kompletnímu konsenzu vyššího a-teamu.
 7. Pro udělení trestů uvedených v § 3 odst. 6, § 3 odst. 7, § 3 odst. 8 a § 3 odst. 9 musí dojít ke kompletnímu konsenzu členů kanálu #discord-vedení.
 8. Hráč může být trestán jen za skutky provedené v rámci služeb nebo se jich týkajících v nezpochybnitelné míře.
 9. Hráč může být trestán jen za skutky, které byly zakázány Pravidly v době jejich spáchání. Trest může být stanoven dle novější verze pravidel jen v případě, že by z ní pro hráče plynul mírnější trest.
 10. Jako důkazy mohou být mimo jiné užity i serverové logy, které jsou implicitně považovány za nezpochybnitelné.
 11. Svědecká výpověď jiného hráče nemusí být považována za plnohodnotný důkaz, jelikož nelze zaručit ani vymáhat ručení pravdivosti této výpovědi.
 12. Hráči, který je šetřen pro porušení pravidel je zakázáno a-teamu lhát (vč. lži ze zamlčení) nebo poskytovat nepravdivé údaje. Pokud tímto zkomplikuje šetření případu, půjde mu tato skutečnost k tíži.

Hlava VI. - Komunikace s a-teamem

§ 18 - E-mail

 1. Jako primární a preferovaný komunikační prostředek pro veškeré formální záležitosti, obchodní nabídky a další je hromadná e-mailová schránka [email protected]. Tato e-mailová schránka je obsluhována několika členy vedení a je považována za oficiální komunikační platformu serveru. Tato e-mailová schránka je také určena jako oficiální komunikační kanál pro státní instituce za účelem komunikace elektronickou poštou s Provozovatelem.
 2. Každý člen vedení disponuje e-mailovou schránkou, kterou pravidelně navštěvuje a užívá jej jako formální komunikační kanál. Adresa této schránky je ve formátu <nick>@minehub.cz, kde <nick> je herní jméno člena a-teamu (k nalezení na stránce A-team).
 3. V případě nemožnosti odvolání se např. kvůli banu na Discordu smí hráč užít e-mailovou adresu [email protected].

§ 19 - Telefon

 1. Výhradně pro potřeby zákazníků Shopu (viz Všeobecné obchodní podmínky) je zřízena telefonní linka s telefonním číslem +420 910 125 623, které je obsluhováno osobami kompetentními k řešení naléhavých problémů týkajících se nákupů na Shopu. Tato linka je také určena jako oficiálni komunikační kanál pro státní instituce za účelem telefonické komunikace s Provozovatelem.

§ 20 - Discord

 1. Na Discordu se nachází textový kanál #tickety (id 747897838511587348), který je určen ke zprostředkování vytvoření tzv. ticketu.
 2. Ticket je preferovaný komunikační prostředek pro záležitosti, které jsou popsány výše v Pravidlech nebo v samotném kanále. Po založení ticketu kliknutím na tlačítko je hráč přesunut do speciálního textového kanálu, ve kterém je také přítomna část a-teamu ("ticket" - manageři, developeři, admini, moderátoři, helpeři; "ticket s vedením" - vyšší a-team).
 3. Ticket je v případě neaktivity ze strany hráče trvající déle než 3 dny uzavřen.
 4. Po uzavření ticketu je hráči do soukromé zprávy botem Echelon (id 714469602633056297) zaslán přepis obsahu ticketu.

Hlava VII. - Hráčské zastupitelstvo

§ 21 - Základní informace

 1. Jeho cílem je zprostředkování spojení mezi a-teamem a hráči, zejména jejich nápadů, postřehů a návrhů k obsahu serveru.
 2. Volební období, tedy doba, po kterou jsou hráči nejvýše ve funkci do dalších voleb, je stanoveno na dva kalendářní měsíce.
 3. O tom, zda a kdy budou vypsány volby rozhodují členové vyššího a-teamu běžným hlasováním.
 4. V závažných případech může vyšší a-team vyloučit člena hráčského zastupitelstva a nebo celé hráčské zastupitelstvo rozpustit. Musí však dojít ke kompletnímu konsenzu vyššího a-teamu a důvod tohoto rozhodnutí musí zveřejnit na Discordu.
 5. Od členů zastupitelstva se očekává maximální iniciativa, připravenost na jednání a také upřímné zastoupení zájmů hráčů.
 6. Každý člen zastupitelstva má právo se účastnit jednání.
 7. V případě, že člen zastupitelstva pro svou funkci získá přístup k informacím interního charakteru, je samozřejmě vázán mlčenlivostí v souladu s § 7 odst. 8, a to i poté, co již ve funkci není.
 8. Pokud se v průbehu voleb nebo v rámci volebního období zastupitel stane členem a-teamu, bude z pozice člena zastupitelstva vyloučen pro nemožnost plnit roli zastupitele hráčů.
 9. Zastupitel má možnost z role hráčského zastupitele svévolně odstoupit. V případě, že se k tomu rozhodne, musí tak učinit v Discord kanále vyhrazeném hráčskému zastupitelstvu, aby byli informování ostatní zastupitelé i členové a-teamu.

§ 22 - Volby

 1. Informace o volbách a kandidatuře uveřejňuje vyšší a-team primárně na webové stránce https://minehub.cz/page/volby a sekundárně případně i na Discordu.
 2. Hráči kandidují i volí za pomocí webové aplikace https://voting.minehub.cz (dále jen „volební systém“).
 3. Období kandidatury je určeno vyšším a-teamem. Období kandidatury musí trvat minimálně 3 dny.
 4. V období kandidatury má právo kadndidovat každý hráč, který není zatížený banem, nemá na Discordu roli InfoChannelOnly, není členem a-teamu (ani na jiném serveru), má na serveru odehráno více než 168 hodin a u kterého je vyloučeno, že by mohlo dojít ke střetu zájmů. Kandidaturou se rozumí zapsat se ve volební systému jakožto kandidát ve zvoleném volebním období.
 5. Volič je hráč, který má právo volit. Členové a-teamu nemají právo volit. Hráč musí mít na serveru odehráno alespoň 24 hodin, aby měl právo volit.
 6. Každý volič kandiduje do zastupitelstva individuálně, tedy jako jedinec.
 7. Období voleb je určeno vyšším a-teamem. Smí následnovat nejdříve za 4 dny po posledním dni období kandidatury. Výjimku z této lhůty tvoří § 22 odst. 14. Obodbí voleb lze v závažných případech případně měnit i po jeho vyhlášení. O tomto rozhoduje vyšší a-team.
 8. Každý volič, smí volit právě jednoho zastupitele.
 9. Každý volič má právo volit, a to právě jednou za jedno volební období.
 10. Volba voliče je částečně tajná. Ze systémových důvodů mají přístup k informaci o tom, který volič volil kterého kandidáta členové vyššího a-teamu. Tato informace je však považována za tajnou, nesmí být sdílena, nesmí být proti voliči zneužita, ani volič nemůže být za svou volbu perzekuován.
 11. Každý volič má právo volit a právo nevolit.
 12. Hráčům je přísně zakázáno nabízet cokoliv výměnou za hlas pro určitého kandidáta (zejména, ale ne výhradně: HubCoiny, dollary, itemy, peníze), tedy kupčení s hlasy. Taktéž je přísně zakázáno voličům vyhrožovat pro případ, že by pro daného kandidáta volili nebo nevolili.
 13. Voličům je přísně zakázáno přijmout cokoliv výměnou za hlas pro určitého kandidáta nebo nevolení jej.
 14. V případě, že je výsledek voleb nerozhodný, proběhne druhé kolo hlasování bez období kandidatury, přičemž období voleb může být vyhlášeno po kratší lhůtě než stanovené v § 22 odst. 7.

§ 23 - Jednání zastupitelstva

 1. Jednání zastupitelstva je vedeno veřejně na Discordu.
 2. Jednání se aktivně účastní hráčští zastupitelé a členové a-teamu. Ostatní hráči mají právo být přítomni a naslouchat, ale nemají nijak garantované právo v kanále hovořit. Právo jim však může být uděleno ze strany jednatelů.
 3. Jednání lze přerušit zejména, ale ne výhradně pro poradu přítomné části a-teamu za účelem probrání neveřejných záležitostí (např. chráněných § 7 odst. 8).
 4. Jednání jsou ohlašovány předem na Discordu a webové stránce https://minehub.cz/page/hracske-zastupitelstvo.
 5. Z každého jednání je pořízen textový záznam (minimálně v rozsahu docházky, probíraných bodů a stanovisek účastníků jednání). Zapisovatel se určí přítomnými členy a-teamu na začátku jendání. Tento záznam je pak zveřejněn na webové stránce https://minehub.cz/page/hracske-zastupitelstvo nebo pod odkazem nacházejícím se na této stránce.

Hlava VIII. - Závěr

§ 24 - Dodatky

 1. Vyhrazujeme si právo Pravidla kdykoliv změnit.
 2. Neznalost pravidel hráče neomlouvá.
 3. Výklad pravidel je v kompetenci vedení.
 4. V případě jakýchkoliv nejasností Pravidla platí ve prospěch MineHubu.
 5. V souladu s autorským právem v Evropské unii je zakázáno kopírovat jakýkoliv obsah ze služeb bez dovolení příslušných autorů.
 6. Pokud si hráč zakoupí herní měnu na Shopu, využije ji a následně svůj nákup refunduje, bude zabanován do té doby, než splatí vzniklý dluh (dorovná stav měny na svém herním účtu k nule).
 7. Hráčův souhlas s budoucími verzemi pravidel vyplývá z jeho dalšího užívání služeb.
 8. Hráč má právo na poradenství ohledně výkladu konkrétního pravidla nebo posouzení aplikace pravidla na vzorové situaci. Toto právo může uplatnit v Discord ticketu nebo v soukromé zprávě uživateli CoolFido#0276 (id 246313969181130752).